Algemene leveringsvoorwaarden

van: Werner Bros.
gevestigd en kantoorhoudende te IJsselstein aan Pandora 53, ingeschreven bij KvK Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 32168497.

Artikel 1. Definities
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtnemer: Werner Bros.
Opdrachtgever: de wederpartij van Werner Bros.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Werner Bros. en een opdrachtgever waarop opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard en voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Werner Bros., voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. Offertes
1. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd.
2. De door Werner Bros. gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Werner Bros. is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd.
3. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtgever voor akkoord getekende offerte of contract door Werner Bros. is ontvangen en geaccepteerd. Of wanneer opdrachtgever middels een brief, mail of andere vorm van communicatie akkoord geeft voor de offerte.
4. Aanvullingen op en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts met wederzijds goedvinden tot stand komen.
5. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst
1. Werner Bros. zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist en niet in de weg staat, heeft Werner Bros. het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Werner Bros. stelt opdrachtgever hiervan vooraf op de hoogte.
3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Werner Bros. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Werner Bros. worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Werner Bros. zijn verstrekt, heeft Werner Bros. het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4. Werner Bros. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, wanneer opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Werner Bros. de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 5. Contractsduur; uitvoeringstermijn
1. Voor de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden wordt een looptijd en termijn afgesproken.
2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Werner Bros. derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een adequate uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Werner Bros. zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal Werner Bros. de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Werner Bros. daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
5. In afwijking van lid 3 zal Werner Bros. geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

Artikel 7. Geheimhouding
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 8. Intellectuele eigendom
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden behoudt Werner Bros. zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Alle door Werner Bros. verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, artikelen, podcasts, video, enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever zoals overeengekomen in de opdrachtbevestiging. Opdrachtgever mag deze stukken niet zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer verveelvoudigen, openbaar maken of ter kennis van derden brengen, anders dan in de opdrachtbevestiging is afgesproken.
3. Werner Bros. behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
4. Bij publicatie van door Werner Bros. vervaardigde werken dient Werner Schlosser als maker vermeld te worden. Openbaarmaking zonder naamsvermelding is een inbreuk op het auteursrecht.
5. Alle door Werner Bros. vervaardigde werken worden, met inachtneming van het bepaalde in Artikel 7, gepubliceerd op de website van Werner Bros.

Artikel 9. Annulering
1. Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk annuleren. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste 1 volle kalendermaand in acht te nemen.
2. Wanneer annulering geschiedt minder dan een kalendermaand voor de start van de uitvoering, is Werner Bros. bevoegd om 50% van het overeengekomen honorarium in rekening te brengen.

Artikel 10. Ontbinding van de overeenkomst
1. De vorderingen van Werner Bros. op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
a. na het sluiten van de overeenkomst aan Werner Bros. ter kennis gekomen omstandigheden geven Werner Bros. goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
b. indien Werner Bros. opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
2. In de genoemde gevallen is Werner Bros. bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Werner Bros. schadevergoeding te vorderen.

Artikel 11. Gebreken; klachttermijnen
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer.
2. Indien een klacht gegrond is, zal Werner Bros. de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Werner Bros. slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.

Artikel 12. Honorarium
1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2, 4 en 5 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 5 van dit artikel. 2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW.
3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van opdrachtnemer, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
4. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 2 maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
5. Indien Werner Bros. met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Werner Bros. niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. Werner Bros. mag prijsstijgingen doorberekenen, indien Werner Bros. kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijv. lonen.

Artikel 13. Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door Werner Bros. aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
2. Opdrachtgever dient eventuele bezwaren tegen de factuur van Werner Bros. binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk kenbaar te maken, bij gebreke waarvan opdrachtgever geacht wordt te hebben ingestemd met de hoogte van het factuurbedrag.
3. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 3% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
4. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
5. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van Werner Bros. en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Werner Bros. onmiddellijk opeisbaar zijn.

Artikel 14. Incassokosten
1. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever verschuldigd:
a. 10% over de eerste € 5.000,-
b. 5% over het meerdere tot € 20.000,-
c. 3,5% over het meerdere tot € 50.000,-
d. 2,5% over het meerdere.
2. Indien Werner Bros. aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 15. Aansprakelijkheid
1. Indien opdrachtgever Werner Bros. aansprakelijk stelt voor geleden schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
2. In afwijking van hetgeen hierboven in lid 1 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste drie maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
3. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Werner Bros. of haar ondergeschikten.
4. Werner Bros. is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

Artikel 16. Overmacht
1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Werner Bros. worden daaronder begrepen.
2. Werner Bros. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Werner Bros. haar verbintenis had moeten nakomen.
3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Werner Bros. opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Werner Bros. niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
4. Indien Werner Bros. bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.]

Artikel 17. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
1. Op elke overeenkomst tussen Werner Bros. en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.
2. De rechter in de vestigingsplaats van Werner Bros. is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Werner Bros. het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 18. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland.
2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige opdracht.