(English version below)

Precies drie jaar na de lancering van de European Border Breakers Chart wordt de hitlijst vandaag omgedoopt in Music Moves Europe Talent Chart. De chartregels zijn aangepast aan de vereisten van de huidige Music Moves Europe Talent Awards en de compleet nieuwe website biedt meer achtergrondinformatie dan ooit. Tegelijkertijd heeft ESNS een ander idee van mij omarmd: de ontwikkeling van een hitlijst, die inzicht geeft in het succes dat artiesten in het jaar na hun optreden op het showcasefestival buiten hun eigen land behaald hebben. Meer informatie over die ESNS Chart volgt komende maandag.

Music Moves Europe Talent Chart
Toen Eurosonic Noorderslag mij in 2015 vroeg de European Border Breakers Chart te ontwikkelen, was die bedoeld ter promotie van de European Border Breakers Awards (EBBA’s). Die werden eens per jaar, tijdens ESNS, uitgereikt aan de Europese artiesten die binnen twee jaar na hun eerste internationale release het meeste succes boekten buiten hun landsgrenzen. Door deze grondslagen te verwerken in een wekelijkse hitlijst, konden de awards en de (potentiële) winnaars niet slechts één keer per jaar, maar elke week onder de aandacht gebracht worden.

Vorig jaar besloot de Europese Commissie, die de EBBA’s financierde, de prijs om te vormen tot de Music Moves Europe Talent Awards (MMETA’s). Genoemd naar Music Moves Europe, het overkoepelende raamwerk van initiatieven waarmee de EC de Europese muzieksector wil ondersteunen. De nieuwe prijs is aan andere regels gebonden, en die zijn nu ook toegepast op de bijbehorende hitlijst: de Music Moves Europe Talent Chart. Daar komen twee varianten van…

Wekelijkse liedjeslijst (Top 100)
Net zoals de European Border Breakers Chart, wordt de Music Moves Europe Talent Chart elke vrijdag rond het middaguur gepubliceerd. Dit zijn de vereisten om te worden opgenomen in de lijst:

 • Alleen Europese artiesten
 • Eerste internationale release mag niet ouder zijn dan 3 jaar
 • Airplay- en/of streamingsucces buiten hun thuisland

Aangezien de MMETA’s bedoeld zijn voor opkomende artiesten, worden acts die via airplay en/of streaming 1 miljard luisteraars bereikt hebben als ‘gevestigd’ gezien. Hun tracks worden uit de chart verwijderd.

Wekelijks worden drie liedjeslijsten gepubliceerd: een Airplay Chart, een Streaming Chart en een geïntegreerde hoofdlijst, waarin airplay- en streamingdata zijn opgeteld.

Maandelijkse artiestenlijst (Top 50)
Op de eerste maandag van elke maand wordt een afgeleide chart gepubliceerd, die geen liedjes rangschikt, maar artiesten. Deze Artist Chart wordt berekend door de impact (het aantal luisteraars) van alle tracks van een artiest in de Top 100 bij elkaar op te tellen. Deze score bepaalt de positie van die act in de Artist Chart. Voorwaarden voor toelating:

 • Alle regels die ook gelden voor de wekelijkse liedjeslijst
 • In lijn met de MMETA-regels zijn voormalige winnaars van een EBBA, de MMETA-winnaars van dit jaar, deelnemers aan het Eurovisie Songfestival en artiesten uit Zwitserland uitgesloten

Deze Artist Chart levert de objectieve data voor potentiële MMETA-genomineerden. Die data, gecombineerd met de aanwezige kennis bij de aan de prijs deelnemende organisaties, resulteert in de uiteindelijke selectie van genomineerden. Het is vervolgens aan de jury om de uiteindelijke winnaars te bepalen.

Inzicht in prestaties
Alle genoemde hitlijsten bieden een schat aan extra informatie over de prestaties van elke artiest en track:

 • Klik op de landcodes en er verschijnt een kaart van Europa, waarop is aangegeven in welke landen een liedje is gespeeld en/of gestreamd
 • Klik op de ‘More information’-link voor:
  • Chart history: het wekelijkse positieverloop van de track gedurende diens gehele aanwezigheid in de chart
  • Artist impact: het totaalaantal luisteraars dat de act bereikte met al zijn genoteerde tracks, zowel in de afgelopen week (week impact) als sinds zijn eerste hitnotering (total impact)
  • Track impact: het aantal luisteraars naar een track, zowel in de afgelopen week (week impact) als gedurende de gehele aanwezigheid in de chart (total impact), inclusief het verschil in impact (%) vergeleken met de vorige week (relative change)
  • Toegang tot deelknoppen (waarmee tracks via social media gedeeld kunnen worden)

Door op het artwork te klikken verschijnt een mediaspeler waarin – indien beschikbaar – de liedjes op YouTube, Spotify, Deezer en Apple Music bekeken/beluisterd kunnen worden.

Bekijk de Music Moves Europe Talent Chart.
Elke vrijdag rond het middaguur een nieuwe lijst!

(English version below image)


European Border Breakers Chart becomes Music Moves Europe Talent Chart

Today, exactly three years since the launch of the European Border Breakers Chart, the list is rebranded as Music Moves Europe Talent Chart. The chart rules have been tweaked to meet the requirements of the present Music Moves Europe Talent Awards, and the all-new website offers more added value than ever before. At the same time, ESNS agreed to another idea of mine: a chart that, throughout the year, indicates cross-border success of acts, following their gigs at the Dutch showcase festival. More info about this ESNS Chart will be revealed next Monday.

Music Moves Europe Talent Chart
When Eurosonic Noorderslag asked me to develop the European Border Breakers Chart, in 2015, it was meant to be a promotional tool for the European Border Breakers Awards (EBBA’s). These were awarded once a year, during ESNS, to the European artists that were most successful outside their home country, within two years after their first international release. By working these requirements into a weekly chart, the awards and (potential) winners could not only be promoted once a year, but every week.

Last year, the European Commission, which funded the EBBA’s, decided to transform the prize into the Music Moves Europe Talent Awards (MMETA’s), named after Music Moves Europe (the overarching framework for the EC’s initiatives and actions in support of the European music sector). The new prize has a slightly different set of rules, which have now also been applied to the accompanying chart: the Music Moves Europe Talent Chart. This chart comes in two configurations…

Weekly song-based chart (Top 100)
Just like the European Border Breakers Chart, the Music Moves Europe Talent Chart is published every Friday at noon (CET). These are the requirements for eligibility:

 • European artists only
 • First international release not older than 3 years
 • Airplay and/or streaming success outside their home country

Since the MMETA’s are meant for emerging artists, acts that have reached one billion listeners (via airplay and/or streaming) are considered ‘established’, and their tracks are removed from the chart.

Every week, three song-based charts are published: an Airplay Chart, a Streaming Chart, and the main Top 100, which combines airplay and streaming data.

Monthly artist-based chart (Top 50)
On the first Monday of every month, a derived chart is published, which doesn’t rank songs, but artists. For this Artist Chart, the impact (number of listeners) of all of an artist’s tracks in the Top 100 are added up. This score determines the act’s position in the Artist Chart. Requirements for eligibility:

 • All of the rules for the weekly song-based chart
 • In line with the MMETA’s rules, former winners of an EBBA, this year’s MMETA winners, participants of the Eurovision Song Contest, and artists from Swiss are excluded

This Artist Chart will provide the objective data for potential MMETA nominees. That data, combined with the field knowledge of the stakeholders in the prize, results in the final set of nominees. It’s then up to the jury to decide upon the eventual winners.

Extra performance data
All of the above charts offer a wealth of additional information about the performance of each artist and track:

 • Click the country codes to view a map, indicating in which countries a track is played and/or streamed
 • Click the ‘More information’ link for:
  • Chart history: all of the weekly positions throughout a track’s entire chart run
  • Artist impact: the number of listeners the act reached with all of its charting tracks combined, in the past week (week impact) and since appearing in the chart for the first time (total impact)
  • Track impact: the number of listeners the track reached in the past week (week impact) and throughout its entire chart run (total impact), and the change in impact (%) compared to the week before (relative change)
  • Access to share buttons (allowing you to share a track via social media)

By clicking the artwork, the songs can be watched/listened to on YouTube, Spotify, Deezer and Apple Music (when available).

Check the Music Moves Europe Talent Chart.
Fresh chart every Friday at noon (CET).

Vorig artikelBREIN lanceert laagdrempeliger website
Volgend artikelESNS Chart maakt vervolgsucces optredende acts zichtbaar

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in