Nieuw: hitarchief European Border Breakers Charts nu doorzoekbaar

(English version below)

De zoekfunctie op de European Border Breakers Charts website kende je al. Alleen: tot nu toe doorzocht die alleen de actuele hitlijst. Vanaf nu is het ook mogelijk te zoeken in het archief, met alle EBBC-hits, -tips en ETEP-artiesten sinds de allereerste lijst: die van 27 november 2015.

Om dat mogelijk te maken, heb ik samen met Bruna & Bruna een nieuwe zoekmachine ontwikkeld. Die vind je bovenaan het menu op de homepage en bestaat uit twee velden:

  • ‘Search in current chart’: de bekende zoekfunctie. Zoek maar eens op je favoriete Top 100-artiest en zie hoe die komt ‘bovendrijven’. Grafisch erg leuk, vinden wij zelf
  • ‘Search in chart archive’: onze nieuwe trots… Type de naam in van een artiest en ontdek of die sinds 27 november 2015 in de EBBC Top 100 gestaan heeft, een tip voor de lijst is geweest of in de ETEP-chart gestaan heeft omdat hij/zij op ETEP-festivals buiten het thuisland heeft gestaan.

Zoekresultaten
De resultaten van een zoekopdracht in het zoekveld ‘Search in chart archive’ worden gepresenteerd op een aparte pagina (die ook rechtstreeks bereikbaar is via de knop ‘Search Archive’ in het menu). Daarop vind je onder elkaar, voor zover van toepassing, de hits en tips die de artiest gescoord heeft in de EBBC en eventuele ETEP-chartnoteringen.

De zoekresultaten van de hits en tips worden gepresenteerd op volgorde van het totaalaantal bereikte luisteraars, zoals gemeten door Radiomonitor. Voor elke afzonderlijke zoekopdracht worden indexen berekend, waarbij het bereik van het best scorende liedje op 100% gesteld wordt. Dit geeft inzicht in de onderlinge verhoudingen tussen de zoekresultaten.
Omdat de ETEP-chart op een andere manier wordt samengesteld, zijn de ETEP-resultaten gerangschikt op hoogste notering en vervolgens alfabetisch.

Als de hoogste positie (HP) in een groen vakje is weergegeven, houdt dit in dat de betreffende track nog altijd genoteerd staat in de actuele hitlijst.

Net als in de reguliere charts bieden ook de zoekresultaten waardevolle extra informatie:

  • Klikken op de kolom met de hoogste positie resulteert in een grafiekje dat het chartverloop van dat nummer weergeeft
  • Bij klikken op de kolom Hit activity wordt een kaart van Europa getoond, die aangeeft in welke landen (blauw) naast het thuisland (geel) het liedje op de radio gedraaid is (c.q. in welke landen naast het thuisland de artiest op een ETEP-festival gestaan heeft)
  • Door op de play/share-knop te klikken kan elk zoekresultaat worden bekeken/beluisterd en via social media gedeeld

Uitgebreid zoeken
Bovenaan de ‘Search Archive’-pagina staat een geavanceerde zoekfunctie, bestaande uit twee drop down-menu’s en een zoekveld, waarmee je hele precieze zoekopdrachten kunt geven.

Het eerste drop down-menu biedt de keuze uit een aantal ‘ingebouwde’ zoekopdrachten. Je kunt in één klap zoeken naar alle No.1-hits, liedjes die langer dan 1 jaar in de chart (ge)staan (hebben), noteringen van winnaars van een European Border Breakers Award en deelnemers aan het European Talent Exchange Programme, en de jaarlijsten van 2015, 2016 en 2017. Uiteraard wordt de jaarlijst van het lopende jaar wekelijks ververst.

Met het tweede drop down-menu kunnen zoekopdrachten verfijnd worden. Alleen geïnteresseerd in de grootste hits uit België? De Roemeense artiesten die in 2016 in de lijsten gestaan hebben of Duitse artiesten die langer dan 1 jaar genoteerd stonden? Geen probleem!

Ook het zoekveld kan helpen zoekresultaten te verfijnen. Hongaarse artiesten met ‘csi’ in hun naam? De No.1-hits van Kungs? Zoeken is vinden.

Grootste hits ooit
Bonus: als je de standaardinstellingen laat staan (dus Most successful, All countries, leeg zoekveld) en op ‘Search’ klikt, krijg je een overzicht van alle songs en artiesten ooit in de EBBC- en ETEP-chart, gesorteerd op de mate van succes.

Ik heb er alle vertrouwen in dat de European Border Breakers Charts door deze nieuwe functionaliteit een nog relevanter platform worden voor het ontdekken van opkomende Europese artiesten. Niet alleen voor die artiesten zelf, maar ook voor managers, boekers, radiostations, pers, chartfreaks en ‘gewone’ consumenten biedt de website een schat aan informatie die laat zien waar artiesten buiten hun landsgrenzen succes boeken.

(English version below image)

New: searching the European Border Breakers Charts hit history

You were already familiar with the search function at the European Border Breakers Charts website. But: ’till this point it only searched the current chart. From now on, it’s also possible to search in the EBBC archive, containing all of the hits, tips and ETEP artists since our very first chart, dated 27 November 2015.

For that purpose, Bruna & Bruna and I developed a new search engine. You’ll find it at the top of the menu on the homepage and it consists of two sections:

  • ‘Search in current chart’: the well-known functionality. Just search for your favourite Top 100 artist and see it ‘popping up’. Graphically very nice, if I may say so myself
  • ‘Search in chart archive’: our new pride… Type the name of an artist and discover whether or not they made the EBBC Top 100 since 27 November 2015, if they have been a tip for the chart or have been in the ETEP chart because they played an ETEP festival outside their home country.

Search results
The results of a query in the field ‘Search in chart archive’ are presented on a separate page (which you can also reach by clicking the ‘Search Archive’ button in the menu). The search results include the EBBC hits and tips and ETEP chart positions an artist achieved, if any.

The hits and tips are sorted by the total reach in terms of listeners, as measured by Radiomonitor. For each individual search query indexes are calculated, indicating the impact of the best scoring song as 100%. These indexes show the audience of each search result compared to the top result.
Since the ETEP chart is compiled in a different way, these results are sorted by the chart position reached, and subsequently by alphabet.

When the highest position a track reached is presented in a green box, this means that the track is still in the most recent chart.

Just like the regular charts, the search results contain valuable extra information as well:

  • Clicking the HP column results in a graph representing the track’s chart progressions
  • Clicking the Hit activity column shows a map of Europe, indicating in which countries (in blue) outside the home country (yellow) the song received airplay (or in which countries outside the home country the artist played an ETEP festival)
  • By clicking the play/share button, each search result can be watched/listened to and share via social media

Advanced search
At the top of the ‘Search Archive’ page you’ll find an expanded search function, consisting of two drop down menus and a search field, which enable very precise search queries.

The first drop down menu offers a number of ‘built-in’ search queries. You’re only one mouse click away from all of the No.1 hits, songs that charted over 1 year, winners of a European Border Breakers Award, participants of the European Talent Exchange Programme, and the year lists of 2015, 2016 and 2017. Of course the year list of the current year is refreshed on a weekly basis.

The second drop down menu allows you to refine search queries. Are you only interested in the biggest hits from Belgium? The Romanian artists that reached the charts in 2016 or the German artists that were in the chart for over one year? No problem!

The search field helps refine search queries as well. Hungarian artists with ‘csi’ in their name? Kungs’s No.1 hits? Search and you’ll find it…

All-time greatest hits
Added bonus: when you leave the default settings (Most successful, All countries, empty search field) as they are and click ‘Search’, you’ll be presented with a list of all songs and artists ever to reach the EBBC and ETEP chart, sorted by success.

I’m very confident that this new functionality will make the European Border Breakers Charts an even more relevant platform for discovering emerging European artists. Not only for the artists themselves, but also for managers, bookers, radio stations, press, chart freaks and ‘regular’ consumers the website contains a wealth of information, indicating in which territories, outside their home countries, artists are making inroads.

Vorig artikelTerugblik Edison Jazz/World 2017
Volgend artikelInterview Dolfijn FM: ‘Alle muziek klinkt hetzelfde’

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in